Subscribe & save!
English
  • English
Subscribe & save!
Cart 0

Reporters Coming to Visit GBA

Thank you letter and open letter inviting you to watch the reporting on the topic "Application of digital technology in production and business is a development opportunity for Women in the 4.0 era"

Thư cảm ơn và thư ngỏ mời quý vị xem phóng sự về chủ đề “ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh là cơ hội phát triển cho Phụ nữ trong kỷ nguyên 4.0”
Green & Book Ambassadors nói chung và các cô, các bác làng Thọ Nghiệp nói riêng gửi lời cám ơn đoàn đã dành thời gian tại Green & Book Ambassadors và làm việc vất vả để sản xuất hai phóng sự để chia sẻ với chị em phụ nữ Việt Nam với nội dung:
1. Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh là cơ hội phát triển cho phụ nữ trong kỷ nguyên 4.0 (Đưa sản phẩm, những ý tưởng, tình yêu của phụ nữ đến từ mọi hoàn cảnh bay cao và bay xa vượt ra khỏi biên giới của lũy tre làng). Thông qua những sản phẩm hữu cơ, tốt cho sức khỏe, sự sáng tạo không ngừng, làm việc chăm chỉ và không ngần ngại ước mơ lớn.
2. Phóng sự về cá nhân bạn Bùi T. Thủy (Một cô gái cũng đã có những ước mơ đẹp, và ứng dụng công nghệ số vào để chinh phục thử thách, cùng team của bạn ấy học hỏi để đóng góp thêm những giá trị cho cộng đồng.
Green & Book Ambassadors và các chị em phụ nữ làm việc tại đây còn phải luôn học hỏi, hoàn thiện bản thân. Chương trình còn có phóng sự quay về 4 phụ nữ làm doanh nghiệp ở các tỉnh thành khác để có thể đem lại cái nhìn toàn diện và lăng kính đa dạng cho người xem.
Green & Book Ambassadors cũng mời quý khách và mọi người xem phóng sự dự kiến vào cuối tháng 7. Lịch chính xác sẽ gửi đến mọi người sau.
Trân trọng cám ơn,
GBA team,
Green & Book Ambassadors in general and the woman team of Tho Nghiep village in particular would like to thank the delegation for spending time at Green & Book Ambassadors and working hard to produce two reports to share with Vietnam woman and everyone with content:
1. Applying digital technology in production and business is a development opportunity for women in the 4.0 era (Bringing products, ideas, and women's love from all backgrounds to flying high and far beyond from the border of the village bamboo rampart). Through organic, healthy products, constant creativity, hard work and no hesitation to dream big.
2. Reportage about Bui T. Thuy personally (A girl also has beautiful dreams, ideas and applies digital technology to conquer challenges, and learns with her team to contribute more values for the community.
Green & Book Ambassadors and the women working here will always learn and improve themselves. The program also features a reportage on 4 women who work as businesses in other provinces to bring a comprehensive view and diverse lenses to viewers.
Green & Book Ambassadors also invites you and everyone to see the reportage expected at the end of July. The exact schedule will be sent to everyone later.
Thank you very much,

GBA team,


Newer Post